လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇတပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆ 11 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် Linfa လႄႈ  Nangka ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ႁိူၼ်းလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ။

တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈမီးလူမ်းလႅင်ႉလူင် Linfa လႄႈ  လူမ်းလႅင်ႉလူင် Nangka တင်းသွင်လုၵ်ႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၽွမ်ႉၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 02:00 မူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈသေ လွႆလုၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵႂၢင်ၸိ (Quang Tri) ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းသိုၵ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢၼ်ႁႃထူပ်းႁၼ်ယဝ်ႉ 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉတင်းၼမ်သေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၵူတ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သေႁၢႆဝႆႉ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး တေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ လႄႈ တႃႇ 13 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း