လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်သုတ်ႈလႆ ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်းတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021(လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ABC News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျုႇဝႃႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (East Java) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢပ်ႈလွႆသုင် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သုတ်ႈလႆ ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတင်းႁူႉတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လိၼ်သုတ်ႈလႆ ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇလိၼ်ထူမ်သႂ်ႇ မိူၼ်တင်းၽင်လိပ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ တင်းၼမ် လၢႆပၢၵ်ႇၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ 10 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢႆဝႆႉ တႂ်ႈလိၼ်ထူမ် ဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းၵိုတ်းထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – AFP

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈလူၵ်ႈၶဝ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းသုင်ၸမ် 2 မီႇတိူဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵႃႇလီႇမႅၼ်ႇတၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း (South Kalimantan) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်ႉလူၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 21 ၵေႃႉ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျုႇဝႃႇ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း (West Java) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 13 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း