လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ ႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ပၢႆ

ပဵၼ်ၽေး လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 12 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ် ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း လႆႈလူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Aljazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းပၵ်ႉမႃႇတီႇ (Bagmati) မိူင်းၼေႇပေႃးလ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 12 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်း ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေး လႆႈလူင်ႉပိုၼ်ႉတီႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August) တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဢမ်ႇယွမ်း 17 ပွၵ်ႈသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း 55 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်း မိူင်းၼေႇပေႃးလ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 351 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆ ႁႃဢမ်ႇထူပ်းထႅင်ႈ 85 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းၼေႇပေႃးလ်ယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ လႆႈထူပ်းၽေး လူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း (6) လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း (5) လင် လႄႈ ႁိူၼ်းယေး (341) လင် လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းၽတ်ႉၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ဢိၵ်ႇတင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅၼ်ႇ (August) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈသွင်ဝူင်ႈသေ မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၵ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၢၼ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းယူႇဝႆႉ ႁိမ်းတႃႈသူပ်းတဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း