လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ 18 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 02:00 မူင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇဢွင်ႈတီႈၶုတ်းသႅင် ၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် သေ မီးၵူၼ်းတၢႆ 18 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇသေ တႅင်းၺႃးၵူၼ်း တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီး 18 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုင်ႇမၼီႇ 15 ၵေႃႉ ၊ ပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်သွၵ်ႈႁႃ ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ 13 ၵေႃႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁႃဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းသႅင် ၽႃၵၢၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ 115 ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆ 8 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 9 ၵေႃႉ  ယွၼ်ႉၵွင်ၶီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇ ၊ ၼွင်ၵူမ်ႇၵူၼ်ႇ ၊ ၽင်ႁိုၵ်းၵူၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း