လီမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 11 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် (မႄႈၼမ်ႉတူႈ) ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် လႄႈ လူၵ်ႈထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၼမ်ႉယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ပိူဝ်ႇတႃႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼမ်ႉတေထူမ်ႈ၊ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်၊ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇ ၸုမ်းၽူႈၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2023 ၼႆႉဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ တႃႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇ December 2022 သေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတေၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းသင်၊ ၽၢႆႇယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼဢၽ၊ ၽၢႆႁူၺ်ႇၼႆႉ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 280 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ၊ ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ IPG ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ IGE လႄႈ ပႃးၸဵမ် ၶွမ်ႇပၼီႇ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႉသလႅၼ်ႇ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၶွမ်ႇမၼီႇၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသၢင်ႈၽၢႆၶဝ်ဝႃႈ ၽၢႆၼႆႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ 11 ဢိူင်ႇ ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လီမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 11 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၽၢႆၼမ်ႉတူႈ/တႃႈတေႈ (ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 210 မႄႇၵႃႇဝတ်ႉ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ယူႇတၢင်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်း 13 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈ၊ ၽူႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽၢႆၼႆႉပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Natural Current Energy Hydropower Co. ltd ဢၼ်မီးၸၢဝ်းၶႄႇယူႇၽၢႆႇလင်၊ သင်ဝႃႈၽၢႆၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈလီလု ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵမ်ႈၼမ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆ လႆႈႁၼ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2023 ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်တေၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ (မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွတ်ႈၽွတ်ႈပဵၼ်ဝဵင်းယဝ်ႉ)၊ ဢိူင်ႇပေႃႇၵျူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ဢိူင်ႇလၢဝ်ၶုၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈမွၼ်း/မၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဢိူင်ႇၵွင်းၶၢမ်၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၽူႈၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း