လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ ၸမ် 5 သႅၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉသေ   မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းသေတႃႉ ထုၵ်ႇ လုင်းႁဵင်လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:15 မူင်း လုင်းႁဵင်လွႆဝွတ်း လႄႈ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈဢၼ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးတီႈၵုင်းၼွင်လိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း  ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် လႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လၢတ်ႈ/ထၢမ် ဝႃႈ− သူပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းလႂ် ၊ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇၽႂ်လႂ်သေမႃးပႂ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႃးပႂ်ႉယူႇတီႈၼႆႉ ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈႁဝ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈမႃးပႂ်ႉ− ဝႃႈၼႆယူႇ။

မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵေႃႈတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ − ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တင်းၽၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တိတ်းၸပ်း COVID-19 လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈၼႆႉယူႇ ၊  ၶိူင်ႈယိပ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်သင်မႃး −ဝႃႈၼႆ။

လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉလုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ယူႇတီႈမေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈယူႇယဝ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 April 2020 လိူၼ်ႈႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 153 ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းဝႆႉထႅင်ႈ သင်ၶဝ်ၶၢဝ်ႇႁူႉဝႃႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈ COVID-19 ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိုင် တေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇသႂ်ႇၶွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇ။

လုင်းႁဵင် လွႆဝွတ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမွၼ် (ၼႃးဝွၼ်) ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 April 2020 လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ဢိၵ်ႇတင်း ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေႁႃလွၵ်းလၢႆးသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း