လုမ်းတြႃးတေတႅပ်းတတ်းဢမူႉၶတီးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 30 November 2021 သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တေတႅပ်းတတ်း ဢမူႉၶတီးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ၼႆႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇ တင်းသၢမ်ၵေႃႉသေ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၽၢႆႇႁူမ်ႈပႃးၽူႈႁဵတ်းပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇၶဝ် တၢင်ႇထိုင်လွင်ႈတၢင်းတင်းမူတ်း တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တေလႆႈတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢမူႉၶတီးဢၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ဝၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇပၼ်လၢတ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းသင်လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းသင်၊ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လွင်ႈသင်သေဢိတ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢႃႇယု မီး 76 ပီႊယဝ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ 11 ဢမူႉၶတီးသေယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် သီႇဝၼ်း တေႃႇသူႈတီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း