လုမ်းတြႃးတေၸႅတ်ႈထၢမ် ဢမူႉဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ တႄႇလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ဢမူႉလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄးတၢင်းၽိတ်း ၸွႆးတြႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတီႈတိူင်းမၢၼ်းတလေးၼၼ်ႉ တေတႄႇၸႅတ်ႈထၢမ် ဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေၶၢႆႉလုမ်းတြႃးၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တီႈလုမ်းတြႃးႁင်းၶေႃၶေႃ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢမူႉၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉသေ လုမ်းတြႃးတေၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းသုၵ်း သွင်ဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး (တရားသူကြီး) တေလႆႈလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၢၼ်းတလေး) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ဢမူႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ မတ်ႉတႃ 55 တႃႇ (4) ဢမူႉၶတီး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵေႃႉလဵဝ် (2) ဢမူႉၶတီး လႄႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးႁူမ်ႈၵၼ် မီး (2) ဢမူႉၶတီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်တေၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈလုမ်းတြႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢမူႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉ လွင်ႈဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈဢဝ်ၶမ်း 7 ၸွႆႉ ဢိၵ်ႇ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 6 သႅၼ် ပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽႄပၼ်တႃႇသၢမ်ၸုပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈဢမူႉ (3) ဢၼ်တႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တေႃႇၶိၼ်ႇၵျီႇၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မတ်ႉတႃ 55 လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈႁဵတ်းၽိတ်းတႄႉယူႇၸိုင် လုမ်းတြႃး မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းလႆႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်းထိုင် 15 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း