လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (4) ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 06 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမူႉၶတီး (2) ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (4) ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ  တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီႊ၊ ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 25 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵုမ်းထိင်းသၽႃႇဝ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီႊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 4 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ၼႆလႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၶၢႆႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 3 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 12 ဢမူႉၶတီး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ဢမူႉၶတီးတႄႉ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉသေ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တိုၵ်ႉတေလႆႈတေႃႇသူႈ ဢမူႉၶတီးၵိုတ်းထႅင်ႈ 10 ဢၼ်တီႈလုမ်းတြႃးထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း