လုမ်းတြႃးဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် လွင်ႈငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လုမ်းတြႃး သုင်သုတ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ (New York) လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၶွမ်ႇပၼီႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ  (Donald Trump’s Company) တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ သႂ်ႇငိုၼ်းၶွၼ်ႇပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်သူင်ႇၸူး ၶွမ်ႇပၼီႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ (Donald Trump’s Company) ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ၵေႃႉလႂ်သူင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The New York Times ၵေႃႈ ပႆႇယိုၼ် ယၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈသေတႃႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေပႃးဝႆႉလွင်ႈလုမ်းတြႃး တေၵူတ်ႇထတ်း ၵၢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ တူဝ်ႇၼႄထရမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတူဝ်ၼႄႇထရမ်ႉ ၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽွင်းဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈသေ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လုမ်းတြႃး တေၶူၼ်ႉႁႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈၵၢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Times ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ သႂ်ႇၶွၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈသိပ်းပီႊ လူၺ်ႈတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ယၢမ်ႈဢၢင်ႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ လႆႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လွင်ႈၼိုင်ႈသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈမိူဝ်ႈတူဝ်ၼႄႇထရမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်တီႈလုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ဢႆဝႅၼ်ၵႃ ထရမ်ႉ (Ivanka Trump) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Times လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေမီးငိုၼ်းယူႇ 26 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸၢႆႇပၼ်လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းငိုၼ်း 26 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်တႄႉတႄႉၼႆႉ တေမီးယူႇ 747,622 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၵူၺ်းသေ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈယိင်းတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ဢႆဝႅၼ်ၵႃ ထရမ်ႉ (Ivanka Trump) ၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၼႄႇထရမ်ႉလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢႆဝႅၼ်ၵထရမ်ႉ

လုၵ်ႈယိင်းတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ဢႆဝႅၼ်ၵႃ ထရမ်ႉ (Ivanka Trump) ၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်း တင်းၼမ်ဝႃႈ မၼ်းလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလိူၼ် ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတႃႇသေလႄႈ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇမႃးယူႇတႃႇသေႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 November 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလုမ်ႈတြႃး သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၶွမ်ႇပၼီႇတူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ဢၼ်မၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉယူႇၼႆႉသေ မၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Tweeter သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸႂ်မႅတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း