လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼၢင်းမူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇသႅဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းၸၢၼ်း ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသႅဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶွတ်ႇၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း