လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း RCSS ဢိၵ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ မႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ RCSS ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃပၼ်တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးပၼ်လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတီႈ RCSS/SSA ဢိၵ်ႇ ၸွႆႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။    

ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ မႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ RCSS ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း RCSS ဢိၵ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးပၢင်တိုၵ်း

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,900,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၵဝ်ႈသႅၼ်) ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉ တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း မီး 384 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ မီး 643 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၼွင်ၵႂၢင် မီး 83 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵွင်းလၢင်း မီး 240 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၼႃးသွင်း မီး 150 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် မီး 446 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ မီး 377 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် မီး 122 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဢုမ်ႁိတ်း မီး 100 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း