လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 2 ၸုမ်း လႄႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၸုမ်း တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ

ယူႇတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶွင်ႇသီႇ ၼႄႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် September – October 2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2019 ဢူးဢူင်းတိၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သူင်ႇထိုင်တီႈ ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ သူင်ႇလူင်းမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 September 2019 ၼၼ်ႉသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝႃႈ ပေႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 September 2019 ဢမ်ႇၼၼ် 26 September 2019 ဢမ်ႇၼၼ် 16 October 2019 ဢမ်ႇၼၼ် 26 October 2019 ၼၼ်ႉ CNF , KNU (ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA)  ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ AA , KIA လႄႈ တၢင်ႇၸုမ်း (တိုၵ်ႉထတ်း) ၼႆႉ တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇ ၼႄပျီႇတေႃႇၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႂႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2019 ၵေႃႈ ၼၢႆႇသူၺ်ႇဢူး ၽူႈၸီႉသင်ႇၵုမ်းၵမ် လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈတီႈတီႈ ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းထိုင် 16:00 မူင်း CNF , KNU လႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ AA , KIA , ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ (တိုၵ်ႉထတ်း) ႁႅင်းၵူၼ်း 20 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းထယွင်ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သေတီႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇ လႄႈ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၼ် ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ AA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁင်းၶဝ်ၵူၺ်း ပေႃးတေဢဝ်ၵႂၢမ်း ပုတ်ႉထ ဝႃႈၸိုင် ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ၽွၼ်းၵၢမ်ႇမၼ်းတိုၼ်းပၼ်မႃး ၊ ၵွပ်ႈၵႂႃႇပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ပိူၼ်ႈၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸွင်ႇပိူၼ်ႈတေမႃးပေႉၵိၼ်လူလၢႆၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (မိူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇပေႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈ) ၼႆသေ ၼႂ်းၸႂ်ၶဝ် မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ AA တေၵႂႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼႄႇပျီႇတေႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း တိုၼ်းထဵင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႄပီႇတေႃႇ ဝႆႉယူႇ လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် CNF , KNU , KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း