လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ပုၼ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေထိုင် လူဝ်ႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 50 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းဢၼ်တွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ (ကြိုတင်မဲ) ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃးလႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ႁူမ်ႈတင်း မိူင်းယူးရူပ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 လႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေႃႇထိုင် ဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝူင်ႈဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယၢၼ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသမ်ႉ တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း၊ဝၼ်းသဝ်၊ဝၼ်းတိတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်းၸၼ် ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် (4) ဝၼ်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9:30) ထိုင် ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ (17:00) မူင်းၵူႈဝၼ်း တေတႄႇဝၼ်းထီႉ 2 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10−11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈလႄႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းသဝ်လႄႈ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈလႆႈ တႄႇၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း October 2020 တေႃႇထိုင်ဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်း လွတ်ႉသ်ဢဵင်ႇၵျလိတ်ႉသ် (Los Angeles) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ဝၼ်းထီႉ 11−12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ထိုင် 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵုၼ်ဢေႃးသတြေးလီးယႃး မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇလႄႈ မိူင်းပႃႇပူႇၼိဝ်းၵီႇၼီႇၶဝ် တေလႆႈၵႂႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ဝဵင်းလူင်ၵႅၼ်ႇၼ်ပႃႇရႃႇ (Canberra) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း