လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၸူႉတုမ်ၵၼ် ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

ၵႅမ်ၽူႈၵုမ်းသင်ႇ ၼႂ်းလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ ဝဵင်းၵုင်းၵႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ မတ်ႉတႃး 144 သေ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမတ်ႉတႃး 144 ၼႆ တေမီးတၢမ်ႇၼၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၸူႉတုမ်ၵၼ် ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 September 2019 ထုၼ်းၵျေႃႇၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၵုမ်းသင်ႇ ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ လႄႈ ဝဵင်းၵုင်းၵႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပွင်သၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမီး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်မတ်ႉတႃး 144 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 ထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဢမ်ႇမီးၶေႃႈသင်ႇ သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ၼႆ ၽႂ်တေ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၊ ၸွမ်းၵဵဝ်ႇ ၊ ၸွမ်းတႃႈသၢႆတၢင်း  လိူဝ်သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ သဵင်ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄး ၸွမ်းႁိူၼ်း လႄႈ ႁူင်းလႅမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပိူၼ်ႉပႅၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ လႄႈ 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၸူႉတုမ်ပၢင်လဵဝ်ၵၼ် ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉပၢဝ်ႇ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢူၼ်ဢၢၼ် လႄႈ သင်ဝႃႈ ၽႂ်လႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်း မတ်ႉတႃး 144 ၼႆႉၸိုင် တေမီးတၢမ်ႇၼၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ ဝဵင်းၵုင်းၵႅင်း ၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢဝ်ႉၵႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း