လုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သုင်ထိုင် 8.6 လၼ်ႉၵေႃႉ

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်ပၢႆ လႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း ပဵၼ်မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Guardian ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ တႃႇ 28 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ ၼိူဝ်ႉပႃ သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ တႃႇ 21 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူင်ႇၽၵ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီး 158 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉသေ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမူင်းၶႄႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 32 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 83,325 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 4,634 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 78,398 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,204 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်းမီး 47,869 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 23,050 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 983,359 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 520,360 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ် မၢႆထီႉ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်မၢႆထီႉ 1 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 27,924 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း 2,263,749 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 747 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 120,688 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 931,076 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 June 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (8,586,718) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (456,468) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (4,536,046) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 19 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း