လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈၶႂၢင်ႉယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 February 2020 လုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ မေးၼၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA လႆႈၶႂၢင်ႉယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Switzerland) လႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႈတီႈ မိူင်းထႆးသေ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇၺီႇလုၼ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 : 15 မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ မေးၼၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် သေ လုၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Switzerland)  ၸွမ်းလူၺ်ႈ လုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ ဢႃႇယု 39 ပီႊ ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး မျၢတ်ႉလိၼ်းၸိၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 လိူၼ် ၊ လုၵ်ႈယိင်းၸေႃးပျေႉသျိၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 ပီႊ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၵမ်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇၺီႇလုၼ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸွမ်ႁၢၼ်ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈထႆး လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ၽၢႆႇတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆလႄႈ UNHCR ၸင်ႇၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ မွင်ႇမျၢတ်ႉလိၼ်းၸိၼ်ႇ တင်း ၸေႃးပျေႉသျိၼ်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ ဢႃႇယုဝီႇၸႃႇသုၼ်ႇၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ မူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ၵႂႃႇတေႃႉဢႃႇယုဝီႇၸႃႇ တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ၊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ တေႃႇဢႃႇယုဝီႇၸႃႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသေ ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇတီႈဝဵင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ တေဢၢၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်လွႆးဢၢပ်ႈပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ လူလွမ် တူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း