လုၵ်ႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ႇတႃႇ​ပေႃႈ​မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၼမ်ၼႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈလႃးလႃး  လႆႈဢထမ်ႇမလဵင်ႉ ၸင်ႇၵိၼ်ၼိုင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈဢွတ်း။ ၵၢင်ၸႂ်​ပေႃႈ​မႄႈ​တႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်း​ပေႉတူဝ်​လႄႈ ၶႂ်ႈၽိုၵ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်း၊ ပွၼ်ႈပၼ်​​ၵေႃႈ မၢင်​ၵေႃႉသဵင်ႈဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ​ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း၊ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရ၊ ​ၶေႃႉ၊ တႅင်ႉပႅတ်ႈ​လႄႈ လႆႈလွၵ်ႇလႆႈပွင်ႉ​သေ လဵင်ႉၵၼ်မႃး​ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ပၢၼ်ဢႃႇယု (6) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလဵင်ႉယၢပ်ႇ၊ သဵတ်ႈၶဝ်ႈသဵတ်ႈၽၵ်း၊ ထၢမ်ဝႃႈၶႂ်ႈၵိၼ်သင် လုၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ/ပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ​ပေႃးႁဵတ်းလဵင်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၵိၼ် ၵေႃႈပဵၼ်​လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇ​ပေႃႈ​မႄႈၵူႈၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵႄႈၶၢႆလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ–

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢၼ်ၵႆႉႁၼ်​တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵတ်ႈၶဝ်ႈ သဵတ်ႈၽၵ်း၊ ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီဢမ်ႇၵိၼ် လိူၵ်ႈၵႂႃႇၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတိၵ်းတိၵ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵိၼ်ၽၵ်း မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵိၼ်​လႄႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇယွမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တၢမ်းမႃး ပဵၼ်ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇဢမ်ႇလီ မီးတီႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ ၼႂ်းတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵဝ်ႇပၢႆးၸႂ်သေ ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၵမ်ႈ​ဢေႇ​သေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉ​ၵေႃႈၵဵဝ်ႇၵၼ်ယူႇ။ ၸွမ်းၸႂ်လုၵ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈၼႆ​ၵေႃႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢဝ်းၸမ်​တေၵိၼ်ၶဝ်ႈ လဵင်ႉတၢင်ႇမဵဝ်းပႅတ်ႈ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ မူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ​တေၵဵဝ်ႇပႃးၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈၽၵ်း၊ ငဝ်းလၢႆးႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်​သေၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈတိုဝ်းၵမ် ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸွႆႈႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမူၼ်ႉ​မႄးဢၵျၢင်ႉဢမ်ႇလီ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆႉယူႇ။

မီးသင်ၽွင်ႈၼႆ –

 1. ၵိၼ်ၶဝ်ႈ/တၢင်းၵိၼ် ပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်း။

ဢၼ်ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ​ပေႃႈ​မႄႈလူဝ်ႇၽိုၵ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ/ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ပဵၼ်ၶိင်ႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ​လႄႈ ပဵၼ်တႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ- ၵၢင်ၼႂ်လုၵ်ႉမႃးယႃႇလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇပိူင်ဢွၼ်တၢင်း လူဝ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၶဝ်ၵူၺ်း။ သင်ၶဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇပိူင် ဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ႈၼႆ ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶဝ်​ တေတွင်ႉတဵမ်ယဝ်ႉ​​လႄႈ ​ပေႃႈ​မႄႈၵႃႈၶႂ်ႈႁွင်ႉလဵင်ႉ ​ၶျေႃးဝွၼ်းသွမ်​ၵေႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇယွမ်းၵိၼ် ပူၼ်ႉၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈ (1) ၸူဝ်ႈမွင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ​တေတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇယွမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၶဝ်​တေယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၼ်းၶွပ်ႉၶႅပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ႉၼူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ​သေ ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ​တေဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇၵူႈတႃႇ။

​ပေႃးၶဝ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈၸိူင်ႉၼႆၸိုင် တူဝ်ၶိင်းၶဝ်​တေၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵၢၼ် ​ႁုၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇ ​လႄႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇဢွၵ်း​ဢေႃ မၢတ်ႈမၢႆတွင်း​သေ ယင်း​တေယႃႉလူႉ တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း သဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်း​တေဢမ်ႇလႆႈလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇပိူင်( လိူဝ်​​သေၼမ်ႉ) ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ​သေ ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈ (1) ၸူဝ်ႈမူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼူမ်း၊ မၢၵ်ႇမႆႉ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶွပ်ႉၶႅပ်ႉ ​သေမဵဝ်းမဵဝ်း ၵူၺ်းယႃႇလဵင်ႉၼမ်ထိုင်တီႈတွင်ႉၵႂ်ႈပႅတ်ႈ။

 1. တတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ (1) တႃႇ ဢမ်ႇႁိုင်လိူဝ် (30) မိၼိတ်ႉ

လုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ် လူဝ်ႇလၢတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉၵူႈဝၼ်း ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢၼ်မၼ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလႂ် လၢႆမူင်း၊ (ၶဝ်ႈၼႂ်ၵိၼ် 07:00 မူင်း၊ ၶဝ်ႈဝၼ်း 11:00 ဢမ်ႇၼၼ် 12:00 မူင်း၊ ၶဝ်ႈၶမ်ႈ 18:00 မူင်း) ​လႄႈ (1) တႃႇၼႆႉ ​တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း (30) မိၼိတ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉ။ သင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵုမ်ႇၵိၼ်ၵိၼ်လဵၼ်ႈလဵၼ်ႈၼႆ ​တေလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ​ပေႃးမူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း (30) မိၼိတ်ႉယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၵိၼ်​သေတႃႉ ​တေဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇၵိၼ်ယဝ်ႉ​သေ ​ပေႃးပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈထႅင်ႈတႃႇၼိုင်ႈ ​တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶိုၼ်း (လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ တႃႇတၢင်းၼႃႈ ပဵၼ်လၢႆမူင်း)။

သင်လၢတ်ႈယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းၵိၼ်ၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈ သင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈတႃႇၼၼ်ႉ မူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ (30) မိၼိတ်ႉၼႆ လူဝ်ႇသိမ်းဝၢၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၽၵ်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုပ်ႇ​ၶျေႃးၶဝ်ၵိၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢႆးၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ၸိုင် ၶဝ်ယွၼ်းၵိၼ်​ၵေႃႈ​တေဢမ်ႇလႆႈလဵင်ႉ။ (​ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း​တႄႉလဵင်ႉလႆႈ) ႁႂ်ႈၸူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းတၢင်ႇပိူင်ပႅတ်ႈ။

 1. ငိူင်ႉ​ဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ၸဵမ်း ၊ ၼမ်ႉၸဵမ်း၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၸဵမ်း။

ယွၼ်ႉဝႃႈတၢင်းၵိၼ်ၸဵမ်း(ဝၢၼ်)ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်​လႄႈ ၵိၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ​တေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉ မႃးၵိၼ်ၼမ်ႉၵိူဝ်ဝၢၼ် ႁိူဝ်ႉၸဵဝ်းႁၢႆ၊ ၵူၼ်းတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈၵေႃႈ ​တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇငိူင်ႉ​ဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်။

တၢင်းၵိၼ်ၸဵမ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ် ၶဵဝ်ႈမႅင်းငၢႆႈ၊ ပီးငၢႆႈ၊ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

 1. ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်းၼမ်ၼမ်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႆႉတူင်ႉတူဝ် လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၵျွၵ်ႉဝႅၼ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႃႇ​သေႇၼႆႉ တူဝ်ၶိင်း၊ ပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်လိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ယူႇၼိမ်ၼိမ်ၼၼ်ႉ​​​တေႉတေႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်းလႅတ်းၽၢႆ၊ ၸိုၼ်ႈသႂ်လႅတ်းသႅဝ်း ​လႄႈ ​တေၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ် ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတင်းတူဝ်ၶိင်းၶဝ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် (1) ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈလဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပႆ/လႅၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်း တီႈဢေႇသုတ်း (1) ၸူဝ်ႈမူင်း ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်လီၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၶဝ်ၶၢၼ်ႉ၊ ၶႂ်ႈတူၺ်းၾူၼ်း၊ လဵၼ်ႈၵဵမ်း၊ တူၺ်း TV တိၵ်းတိၵ်းၼႆ ​ပေႃႈ​မႄႈလူဝ်ႇဢွၼ်ၶဝ် လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ၵႃႈၸွမ်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ၵျိူၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်မူၼ်ႈသိူဝ်း။

ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၵူႈဝၼ်း လိူဝ်​သေၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်၊ ​တေၼွၼ်းလပ်းလီ၊ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ၊ ယင်းလူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ​လႄႈ ၸႂ်ၸပ်းၸွႆးၾူၼ်း၊ ၵဵမ်းၶဝ်လႆႈၼမ်​တေႉတေႉ( ဢမ်ႇယုမ်ႇၸၢမ်းတူၺ်း)။

 1. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (6) လိူၼ် ထိုင် (1) ပီႊ လူဝ်ႇၵိၼ်ဢႁႃႇရ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇၸွမ်းပၢၼ်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​တႄႇၵိူတ်ႇ ထိုင် (3–4) လိူၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ်​တေၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ​မႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼူမ်းၽွင် ၽေႃႇလေႃးၼမ်ႉ ​လႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၺ်း။ ထိုင်ဢႃႇယု (4) လိူၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်​တႄႉ ​ပေႃႈ​မႄႈ​တေလဵင်ႉပႃး ၶဝ်ႈလႅဝ် ​လႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢူၼ်ႈ ဢၼ်ယွႆႈငၢႆႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ဢႃႇယုၶဝ်ၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ​တေဢမ်ႇသဵတ်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ်ႉ ​ပေႃႈ​မႄႈၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၽိတ်းလိူတ်ႇတွင်ႉ​လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်လႆႈယူႇၸိုင် ​တေဢမ်ႇႁႃတၢင်ႇမဵဝ်းမႃးလဵင်ႉ ​တေဢမ်ႇလႆႈ ​မႄးတႅင်ႇဢရသႃႇၶဝ်ႈၽၵ်းၶဝ် ၵူဝ်ၶဝ်ၸပ်းယၢမ်ႈ​သေ ဝၢႆးမႃးပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သဵတ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းပႅတ်ႈ။

 1. ပွႆႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယိပ်း/​ၸေႃႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းႁင်းၵူၺ်း။

ပေႃးဢမ်ႇပွႆႇႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်ၶဝ်ဝူၺ်ႇ ၵူဝ်ႁိူၼ်းမိူဝ်ၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈလႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​တေပေႉတူဝ် သင်​ၵေႃႈ​ပေႃႈ​မႄႈၸွမ်းႁဵတ်းပၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼႆ တႃႇပွႆႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶဝ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ​တေႁဵတ်းႁိုဝ်တမ်းၸႂ်လႆႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူဝ်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ်ႉ ​ပေႃးၶဝ်ၵိၼ်ယူႇၸိုင် ပွႆႇၶဝ်ႁဵတ်း​​သေ ၽိုၵ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆး​လႄႈ။

 1. ႁဵတ်းၽၵ်ႈႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း တၢင်းၵျိူၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

ဢီႈသင်​ၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢင်ႁၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇ​တေၸၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ။ ၶဝ်ႈၽၵ်း​ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၵျိူၵ်ႈၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁၢင်ႈသင် မဵဝ်းလႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၵျိူၵ်ႈၵိၼ် ဢၢႆႉသ်ၶရိမ်း (Ice Cream) ႁဵတ်းၽၵ်းဢၼ်မီးပႃးၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ဢၢႆႉသ်ၶရိမ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျိူၵ်ႈတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉဢၢႆႈယႂ်းၵူင်ႇၵၢဝ် (Spider Man) ႁႂ်ႈႁဵတ်းမိူၼ်ႁၢင်ႈၵူင်ႇၵၢဝ် ၸႃႉၵႂႃႇ ပဵၼ်လၢႆးၸၼ်ၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းလၢႆးၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

 1. လႅၵ်ႈလၢႆႈ မီႇၽၵ်း/တၢင်းၵိၼ်။

ၵိၼ်မဵဝ်းၵဝ်ႇမဵဝ်းလဵဝ်တိၵ်းတိၵ်း​​ၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​မေႃဢိမ်ႇ​သေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ် မိူၼ်ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ် ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆး၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈလိူင် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢိမ်ႇတၢင်ၶဝ်ႈတင်းတႃႇၼၼ်ႉၽွင်ႈ။ ၽၵ်း​ၵေႃႈ ၼိူဝ်ႉ၊ ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ပႃ၊ ထူဝ်ႇ ပိၼ်ႇပၢႆႇၵၼ်ၵိၼ် ယႃႇၵိၼ်မဵဝ်းလဵဝ် (2-3) တႃႇ ထပ်းၵၼ်၊ ဢိၵ်ႇတင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးၵိၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။

 1. ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်။

ၵိၼ်ၵိၼ်ဢုပ်ႇဢုပ်ႇ ယုမ်ႉၶူဝ်ၸူးၵၼ်​သေ ​ၶျေႃးၶဝ်ၵိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ​ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၽႂ်ၵိၼ်သဵင်ႈဝၢၼ်ႇ​ မၼ်း​တေလႆႈထီႉ (1) ၽႂ်ဢမ်ႇၵိၼ်မူတ်းဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလဵၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ (ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဢၼ်ၶဝ်ၵျိူၵ်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇ)။

 1. မိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းတၢင်ႇပိူင်။

လူဝ်ႇၽိုၵ်းႁႂ်ႈၶဝ်မီးတၢင်းယၢမ် ​လႄႈ​ပေႃႈ​မႄႈ​တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶဝ်​သေ မိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ​ ​တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတၢင်ႇမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇလုၵ်ႉၵႂႃႇမႃး (ပေႃးယႃႇလွတ်ႈလႆႈ)၊ ဢမ်ႇလဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၾူၼ်း၊ ဢမ်ႇတူၺ်း TV ၊ ဢမ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ဢမ်ႇယဝ်ႉယွၵ်ႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈလႂ်ၵိၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းလႆႈ။

 1. ပၼ်ႁႅင်း ၊ ယွင်ႈဢၢမ်း ၊ ပၼ်သူး။

ႁဵတ်းလီတိုၼ်း​တေလႆႈလီ​လႄႈ ​တေမီးသူးၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈမုင်ႈမွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇဢၼ်​ပေႃႈ​မႄႈတမ်းပိူင်ဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈၽိုၵ်းပၼ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ သင်ၶဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇၼႆ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ် ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းလီၵႂႃႇ၊ သင်ၶဝ်ႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇ​​ပေႃႈ​မႄႈႁႂ်ႈႁဵတ်း လူဝ်ႇယွင်ႈဢၢမ်းဝႃႈ – လုၵ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႃႇ၊ ႁဵတ်းလီၼႃႇ၊ သင်ၶဝ်ႁဵတ်းလီၼႃႇသမ်ႉ လူဝ်ႇပၼ်သူးၶဝ်မိူၼ်ၼင်ႇ – ပၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း၊ ၼူမ်ႁွမ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သူးလီတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃး (11) ​ၶေႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ​တေႃႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇပၢၼ်၊ ဢႃႇယု၊ ငဝ်းလၢႆးၼႃႈႁိူၼ်း၊ တူင်ႇဝူင်းၶဝ် ယႃႇ​ပေဢထမ်ႇမလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ တီႈလႂ်ထုၵ်ႇလီၶဵင်ႈ လီယၢၼ်း ႁႂ်ႈ​မေႃၸႅၵ်ႇ​သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ။  ပွႆႇယၢၼ်းၼႃႇ​ၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးပိူင်၊ ၸၼ်ၶဵင်ႈၼႃႇၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁဵတ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇပၢၼ်၊ ဢႃႇယု၊ ငဝ်းလၢႆးသမ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​တေယူႇယၢပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႂ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလႂ်​ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽိုၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလီမီးပိူင် ၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းၶွပ်ႇပိူင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ​သေၵမ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

တႅမ်ႈ- ယိင်းၸၢမ်မူၼ်း

ဢၢင်ႈဢိင်- www.amarinbabyandkids.com

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း