လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထုၵ်ႇၺွပ်းတီႈမူႇၸေႊ လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၸႂ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵူၼ်းႁၢႆႉၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၸႂ်ႉပေႃႈမႄႈဢဝ်ငိုၼ်း ထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း လႄႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇထုတ်ႇ တေဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယု မွၵ်ႈ 12 ပီႊ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၽၢႆႇၵၢတ်ႇသေ သမ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်ႉပေႃႈမႄႈၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶိုၼ်း၊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၺွပ်း လုၵ်ႈယိင်းၶဝ်သေ ၸႂ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇထုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးငိုၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လွၵ်းလိၼ်ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵူဝ်ၵႂႃႇတုမ်ႇတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ထႅင်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႈယိင်းၶဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉတီႉၺွပ်းသေ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇမီးပၼ်ႁႃတင်းၽႂ် လႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸွႆႈသင်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၼင်ႇၼႆ။
တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၶိူဝ်းၵူၼ်း ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ၊ ၵူၼ်းလိူင်း၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း