လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ မီႇသူဝ်ႇရမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်းတီးယႃး Deccan Herald လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈ 400 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမီး တီႈၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ (Mizoram) ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD 20 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးယူႇဝႆႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ တီႈဝဵင်းဢၢႆႉသေႃးသေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသေႃႉဝႆႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပၺ်ႇၺႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈ 9,400 ပၢႆၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

Ralte ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁိုဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသုၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ RET ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 6 – 14 ၶူပ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ လႄႈ ၸွင်းၼင်ႇမၢႆမီႈဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႆႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Credit : photo owners
Credit : photo owners

ၽွင်းလူင် Ralte ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်သေ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဝဵင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၾုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း