လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ UN

ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Social Media မိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင်တီႈ UN ၸွႆႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ဢမ်ႇဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းသင်သေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ထိုင်တီႈပေႃးၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႆႈလႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇ (UN) ၸွႆႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းၵတ်းယဵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃႇယု 9 ၶွပ်ႇ ဢဝ်ၵမ်ႈႁႅင်ႈသေ တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈပဝ်ႇဝႃႈ “ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႃႈယိင်း ၽိတ်းပိူင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉ မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မိူင်းၶႃႈယိင်းၸွင်ႇလႆႈ? ယွၼ်ႉၶႃႈယိင်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၶႃႈယိင်းၶႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၶႃႈယိင်းၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ၊ ၶႃႈယိင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၶႃႈယိင်းဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၶႃႈယိင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ တီႈမီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၸိူင်ႉၼႆ ယိၼ်းၸူမ်းတီႈဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶႃႈယိင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ လိုဝ်းလင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ၸိုဝ်ႈ May Wong  လႆႈၶႂၢင်ႉပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼႆႉသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈၼႂ်း Twitter သုၼ်ႇတူဝ် မၼ်းၼၢင်းဝႆႉ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တေႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 March ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 510 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼမ်ထိုင် 2,574 ၵေႃႉ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း