လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးသေ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 February 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပွတ်ႇ ဢိူင်ႇလွႆပွတ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တိူဝ်ႉၺႃးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ PNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ Tachileik News Agency ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈလွႆပွတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 MM သႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉ၊ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း  PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ယႃႇၽူမ်ႈဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 February 2024 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ၶုၼ်ႇပဢေႃး ဢႃႇယု 50 ပီႊ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် လႄႈ သမ်ႉထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတၢင်းသေ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉႁႅမ် ဝႃႈၼႆ၊ ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 50 ပီႊၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တီႈဝၢၼ်ႈဝႃးတေႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2024 ၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း