လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်း  တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇသေႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး မၢၵ်ႇၵဝ်ႇ (ဢမ်ႇႁူႉသႅၼ်း) သေ ၵဵပ်းဢဝ်လဵၼ်ႈလႄႈ  မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ရန်ကုန် ခေတ်သစ် မီဒီယာ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လုင်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 15 လူင်းတႂ်ႈ ဢဝ်ဝူဝ်းၵႂႃႇလဵင်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁိၼ်ႇတူႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇသေႇ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵဝ်ႇ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တွႆႇလဵၼ်ႈၸွမ်း တူၼ်ႈမႆႉသေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈ မွင်ႇသူၺ်ႇတဵင်း ဢႃႇယု 13 ပီႊ (ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 7) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း လႆႈတၢႆထင်တီႈ ၊ မွင်ႇဝိၼ်းထုၼ်း ဢႃႇယု 13 ပီႊ လႄႈ မွင်ႇတၢၼ်းဢေး ဢႃႇယု 12 ပီႊ (ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 6 တင်းသွင်ၵေႃႉ) ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸွမ်းတူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − Irrawaddy