လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 14 လႄႈ 15 ၶဝ်ႈၸူၼ်ယေးငိုၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၵွင်ႈပွတ်းပွမ် လႄႈ မိတ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵႂႃႇၸူၼ်ယေးငိုၼ်း တီႈၽၢႆႇၼႃႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၸုၼ်ႇတွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းယေးငိုၼ်း။

ၵဵပ်းၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပိုၼ်ၽႄႈဝႃႇတသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်း Telegram ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တူႇထူးဢွင်ႇ ဢႃႇယု 15 ပီႊ လႄႈ တၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယု 14 ပီႊ ပႃးတင်းၵွင်ႈပွတ်းပွမ် 1 လဝ်း လႄႈ မိတ်ႈဢွၼ်ႇ 2 မၢၵ်ႈ ၵႂႃႇၸူၼ်ယေးငိုၼ်းသေ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေဢဝ်ငိုၼ်း 65,000,000 ပျႃး (650 သႅၼ်) ဢွၵ်ႇပၢႆႈယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၸုၼ်ႇတွင်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ Irrawaddy ဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ ယေးငိုၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 7 ၽၢႆႇၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူၼ်၊ ၶိူင်ႈယိပ်းတႄႉဢမ်ႇပႃးသင် လိူဝ်သေ မိတ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း