လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 7 လမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 7 လၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 September 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 08 : 00 မူင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 လမ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 7 လၵ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉတီႈ ၵူၼ်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၵႃးဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၊ ၵႃးတၢင်ႇ ၵုၼ်ႇ 4 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ၶီၸွမ်းၵႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းၵႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၵႃးလူင် 4 လမ်း ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 3 လမ်း ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်းၵႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁွင်ႉမႃးထိုင်တီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆယဝ်ႉ ၊ ပေႃးထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ တေသူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ (ခန်းမ) ၊ လုၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈတေသူင်ႇပၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၵႃးထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ် လႄႈ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် မိူင်းလႅင်းမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းၵႃး ဢၼ်ႇထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၸႂ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃးဢွၼ်ႇၵိုတ်းသေ ၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းတင်းၾႆးသေ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ၽိူဝ်ႇထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမွတ်ႇၾႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵႃးမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးၼႂ်း-Facebook
ၶေႃႈမုၼ်း-ELEVEN
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း