လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2019 လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 9 September 2019 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 8 October 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၶဝ် တေဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း သေတႃႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပူၼ်ႉပႅၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်လႂ် ၊ ၵႂႃႇႁၢင်ႈသိုၵ်းလႂ် ၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်(ဢမျွၵ်ႈ) ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်းလႂ် ၊ တေဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈၵႂႃႇတိုၵ်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၽၢႆႇၶဝ် တေဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ ၊ တေဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တၵ်းတေတုမ်ႉတွပ်ႇ ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 05 : 00 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (Defence Services Technological Academy – DSTA) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ(ၵိၵ်ႉ)ၶူဝ်ၵိုတ်ႈ (ၵူၵ်ႉထဵၵ်ႉ) – ၼွင်ၶဵဝ် 5 ဢွင်ႈတီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး-ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်-ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈလုၵွႆ ၊ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2019 ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(UN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလုတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 17 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 7500 ၵွတ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇႁိူၼ်းယေး ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 3500 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် လႆႈယူႇသွၼ်ႈ သဝ်းဝႆႉ တီႈၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း