ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း (UNFC) ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်သေ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01-02 August 2019 လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈတေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၼၢႆႇႁၢၼ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် UNFC ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၊ မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼႆဝႆႉ ၊ ဢၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ်တႄႉ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းႁႃးဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆၸိုင် ႁဝ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆႉ ၵေႃႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16  February 2011 သေ ယၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 12 ၸုမ်း (1) မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝ – WNO ၊ (2) မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် – KIO ၊ (3) တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း – CNF ၊ (4) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး – SSPP ၊ (5) ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉလႃးႁူႇ – LDU ၊ (6) ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ – NMSP ၊ (7) ႁူမ်တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း – KNU ၊ (8) မုၵ်ႉၸုမ်းပွတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း – PNLO ၊ (9) ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ရၶႅင်ႇ – ANC ၊ (10) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် KNPP ၊ (11) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း – TNLA ၊ (12) တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – MNDAA ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈၸုမ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်  ၵမ်ႈၽွင်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းယဝ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ၸုမ်း ဝ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸုမ်း UNFC  တေၵိုတ်း လုၵ်ႈၸုမ်း NMSP လႄႈ LDU (သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉ) ၊ ANC ၊ KNPP ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း