လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းၶႄႇ 11.93 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CCTV လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 11.93 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်ပီႊပူၼ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝဵင်းမၼ်း လႆႈၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ၊ ဝဵင်းလူင်သျၢင်ႇႁႆး (Shanghai) တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ၶွင်ႈ လႆႈလိူၵ်ႈႁႃၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တႃႇၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽွင်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇ 330,000 ဢွင်ႈတီႈတူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင် ႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလတ်း ၽၢၼ်ႇ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်  ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၸီႉၼႄလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆမိူင်း ဝၢႆႇၼႃႈၶဝ်ႈႁႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း