လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ဢဝ်တိူၵ်ႈၸေႈ သုပ်းႁူဝ် ၽွင်းမိူဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 16 October 2019 ဝၼ်းပုတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပႃႇၵတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပဵၼ် တႃႇတွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တီႈႁႃႇပႃႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၶႃႇၼႃႇထႃၵႃႇ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလၢႆးမႂ်ႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ် ဢဝ်တိူၵ်ႈၸေႈ သူပ်းႁူဝ်သေ တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼင်ႇႁိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလၵ်ႉတူၺ်းၵၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈ တွပ်ႇလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၽႅၼ်ၸတ်း M.B. Sateesh သထိတ်ႉသ် လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ဢဝ်ႈတိူၵ်ႈၸေႈ သုပ်းႁူဝ် ၽွင်းမိူဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တိူၵ်ႈၸေႈသုပ်းႁူဝ်သေ ၼင်ႈပဵၼ်ထႅဝ် တွပ်ႇလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆးၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တၢင်းၼမ် လႄႈ ဢဝ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇသေ ထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယွမ်းတၢင်းၽိတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်း သျႃႉရတ်ၶုမႃး  (S. Suresh Kumar)  ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် ထရိတ်ႇတႃႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ “ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းလႄႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူၼ်တူဝ်သတ်း” လွင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးတြႃးၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဢိၼ်ႇတီႉယႃႉ ဢဝ်ႈတိူၵ်ႈၸေႈ သုပ်းႁူဝ် ၽွင်းမိူဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ

M.B. Sateesh သထိတ်ႉသ် တႄႉလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသပ်းလႅင်း လႄႈ ယွမ်းတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတြႃးယဝ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇလႄႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈ ၶႂၢင်ႉပၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်ႈမႃး တွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်း 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 56 ၵေႃႉၵူၺ်း ဢၼ်မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ သုပ်းတိူၵ်ႈၸေႈသႂ်ႇႁူဝ်  ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် တႃႇတေတေႃႈသူ ၶတီး(ဢမူႉ) တီႈလုမ်းတြႃး ၽၢႆႇၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်း မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းႁဵတ်းၵေႃႈမီးယူႇၼႆ M.B. Sateesh သထိတ်ႉသ် လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃး။

တိူၵ်ႈဢၼ်သုပ်းသႂ်ႇႁူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈဢဝ်တီႈႁိူၼ်းမႃး ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၽွၵ်ႈယႃႉဝႆႉႁူး တင်းၼႃႈ မွၵ်ႈတူၺ်း လႆႈ ၽိူၼ်လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်မီး တၢင်းၼႃႈ သေ သုပ်းသႂ်ႇႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တူၺ်းလႆႈတၢင်းၶင်ႈဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇယူႇ ဝၢႆးသေပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႄႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 – 30 မဵတ်ႉၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထွတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တေႉ လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈ လၵ်ႉတူၺ်းလိၵ်ႈၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။ 

ၵၢၼ်လၵ်ႉတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလၢႆလၢႆပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်း ၶဝ် ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶိုၼ်ႈၽႃႇဢုတ်ႇသေ ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်လုၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၼင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ယူႇ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတီႉယႃႉသေ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉၵူၺ်း တေပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃး တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶဝ် ပေႃးတေ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ လွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်း လွင်ႈမႆႈၸႂ်လူင် တႃႇတေဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈမႆႈၸႂ်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်လၵ်ႉတူၺ်းလိၵ်ႈ လႄႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ပၢႆးၸႂ်ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် 19 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ထလင်ၵေႇၼႃႇ (Telangana) ဢိၼ်ႇတီႉယႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ၶေႃႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း − CNN
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း