လုၵ်ႈႁဵၼ်း 58 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 November 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဢ.မ.ၵ 58 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးတၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈငႃးပျေႇမႃႉ ဢိူင်ႇတၢၼ်ႇတႃးဢူး ဝဵင်းတထူင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 58 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉ

ယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် ၵိၼ်ၺႃးတၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ ဢေႃႉဢေႃႉႁၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈ လႄႈ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႄႈ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ တဵင်ႉသဵၵ်ႉလႄႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 November 2019 ၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈငႃးပျေႇမႃႉ မီးပွႆးလဵင်ႉလူ ဝၼ်းၵိူတ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၢႆး/ယိင်း 87 ၵေႃႉ ၊ ၶူးသွၼ်ၸၢႆး/ယိင်း 7 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁူမ်ႈလဵင်ႉလူ 20 ၵေႃႉၶဝ် ဝၢႆးသေၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၵဵၵ်ႉ (cake) လႄႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵတ်း (ice-cream) ယေႇၶႄးမူင်ႉ ဢၼ်လဵင်ႉလူတီႈႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢေႃႉ ႁၢၵ်ႈ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 58 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ဢၼ်ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃတဵင်ႇသဵၵ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈ တဵင်ႇသဵၵ်ႉ ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းယႃ ဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ မေႃယႃဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ယွၼ်ႉၼၼ် လႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇၼႆ တေႃႇၶၢႆႇၶၢႆႇလႄႉ တူဝ်တႅၼ်းၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝၢႆးသေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ်ၶဝ် တီႈႁူင်းယႃမႃးယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းမေႃယႃၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် လွတ်ႈၽေးလီၵူႈၵေႃႉ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လီမႆႈၸႂ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၵဵၵ်ႉလႄႈ ယေႇၶႄးမူင်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 100 ပၢႆလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်မိူဝ်ႇၵွင်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတေတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

 မေႃယႃၶဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်းၵဵၵ်ႉ ဢိၵ်ႇတၢင်း ဢၢႆႉသ်ၶရိမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၊ တႃႇတေၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈမိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵိၼ် ၶဝ်ႈသွႆးၶူဝ်ႈ ဢၼ်လဵင်ႉလူတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ မိူဝ်ႇပဵၼ်ၵွင်ႉမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း