လုၵ်ႉတီႈမၢင်ၸႄႈငိုၼ်းသေ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၼႂ်းၶေႃႈဢၼ် ထုၵ်ႇလီတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇမေႃယႃလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဢၼ်ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ပႃးတင်းမၢင်ၸႄႈငိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိပ်းတိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

လုၵ်ႉတီႈမၢင်ၸႄႈငိုၼ်းသေ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၼႂ်းဢၼ်ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးတင်းမၢင်ၸႄႈငိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းယိပ်းတိုဝ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢင်ၸႄႈငိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႂ်ၵၢတ်ႉတ် (card) ယေးငိုၼ်းၼႆ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမေႃယႃၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ− ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းတိုဝ်းငိုၼ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ၸွမ်းလၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈယေးငိုၼ်း (Bank) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးယိပ်းငိုၼ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈသုၵ်ႈသီလၢင်ႉမိုဝ်းၵမ်းလဵဝ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ ၽွင်းယၢမ်းတေၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသုၵ်ႈသီလၢင်ႉမိုဝ်းလီလီယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈၵိၼ်ၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းဢၼ်ၸၢႆႇပၼ်ၵၼ်တင်း ဝႂ်ၵၢတ်ႉတ်(card) လႄႈ ၸၢႆႇတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရၢတ်ႉသ် ဢၼ်ၸပ်းတီႈမိုဝ်းႁဝ်းၼႆႉ တေၸီးၼိူဝ်ႉၼင် ႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရၢတ်ႉသ် (Novel Corona Virus) ဢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈမိုဝ်း ႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပၢၵ်ႇ၊ ၶူႈၼင်လႄႈ ၸွမ်းတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇသုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း ႁၢမ်ႈၵႂႃႇလုပ်ႈၼႃႈလုပ်ႈတႃၼႆ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႂ်ၵၢတ်ႉတ် (card) ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး(Online) ဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းဝဵင်းဢွၼ်ႇဝဵၼ်းဢိတ်း ဢိၵ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႃႇတေၸႂ်ႉ ဝႂ်ၵၢတ်ႉတ်(card) ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆႇတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်း ၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇမၢင်ၸႄႈငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉလီလီတႄႉ သင်ယိပ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ မၢင်ၸႄႈငိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းတၢင်ႇလွင်ႈၼႆ ၽူႈမီး ပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် လၢတ်ႇၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈယေးငိုၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းဝႆႉၼႂ်း ႁႅင်းမႆႈသုင်သေ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈမူင်ႈမႅင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဝႆႉထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူင်းဢၼ်တႄႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈမၢင်ၸႄႈငိုၼ်းလႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ လွင်ႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရၢတ်ႉသ် COVID-19 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇ 72 ၸူဝ်ႈမူင်း (3 ဝၼ်း)၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်း (phone)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈၸွမ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢင်ၸႄႈငိုၼ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − www.cnbc.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း