လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈမႃးသေ ဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ (14) ဝၼ်း လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ

လၢႆလၢႆမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဝၢႆးသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (84) မိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 March 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Taiwan News ဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ၊ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆ တေလႆႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈမီး ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်ၵေႃႈ ႁူႉတေလႆႈထုၵ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼၵ်းၼႃ ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

ဢိင်ၼိူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 February 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ထႆႇပေး (Taipei) မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇ တီႈႁိူၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း ၼႆသေတႃႉ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈတိတ်းတေႃႇ တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇ လၢႆတီႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃး ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉပၢႆႈ လွင်ႈၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈတိတ်းတေႃႇႁႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉပၢႆႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇတေ ယွမ်းထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း လႄႈ ပၢႆႈလွင်ႈၵုမ်းၵမ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇငိုၼ်း (1,000,000) တေႃႇလႃႇထႆႇဝၼ်ႇ တေၸမ် မွၵ်ႈ (50,000,000) (ႁႃႈပၢၵ်ႇသႅၼ်) ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AFP)

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇတလီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (10) ဝၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိူဝ်းလိူဝ်သေၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းဢီႇတလီႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 (3,089) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (107) ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (84) မိူင်း ၵူတ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (95,488) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (3,286) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (53,689) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ (ၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 March 2020 Update ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:50 မူင်း)
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း