လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈထိုင် ပီႊ 2022

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢွၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇလႆႈတေႃႇထိုင် ပီႊ 2022။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢိၵ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၵႂႃႇလႆႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတေႃႇပေႃးထိုင် ပီႊ 2022 ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်း လွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆးသမ်ႉ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼမ် လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းသေ တေသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယုဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၸိူဝ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း တႄႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

သုၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (MIC) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈ တေႃႇဢႃႇယု ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ယူႇလႆႈတေႃႇပေႃးထိုင် 31 March 2022 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းထီႉ (1) တေပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလွၵ်းပိူင် MOU ဢၼ်တဵမ် 4 ပီႊယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းထီႉ (2) သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထတ်းထွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျၢတ်ႉ) ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ လႄႈ ၸိူဝ်းမီးဝႂ် CI ထႅင်ႈၸုမ်းထီႉ (3) ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းထီႉ (1) လႄႈ ၸုမ်းထီႉ (2) ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်ႉ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈတီႈၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆႉသေ ၸင်ႇတေ သိုပ်ႇယူႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 March 2022၊ ၸုမ်းထီႉ (3) ၵေႃႈ တေလႆႈသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 January 2021 ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် 3 လိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း