လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ယူႇတေႃႇ ၵွၼ်ႇဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆႉ

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ မိူင်းထႆးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်သိုပ်ႇယူႇတေႃႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ လၢႆလၢႆသႅၼ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇတေႃႇ ဢႃႇယုဝီႇသႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇမီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသင် ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈတေၶႂ်ႈသိုပ်ႇယူႇတီႈ မိူင်းထႆးၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝၢႆးသေသဵင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆႉထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လႄႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇသိုပ်ႇယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (တေႃးမေႃး) ၸႄႈတွၼ်ႈလႂ် ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020   ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်တေသိုပ်ႇယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၵူၺ်းသမ်ႉယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ် လွင်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝၢႆးလင်သဵင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆႉ တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းၼမ်ဢေႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈတၢင်းႁိုင်လၢႆလၢႆဝၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝၢႆးသေသဵင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 လႄႈ ၶိုၼ်းၼပ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း (သၢမ်လိူၼ်) တဵမ်ယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဝႂ်သိုပ်ႇယူႇတီႈမိူင်းထႆးၸိုင် တေၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း လႄႈ တေထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ၊ တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢမ်ႇတင်းသွင်လွင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း