လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယူႇၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈ တႃႇ 2 လိူၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းယူႇၵၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယူႇၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယူႇၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇပႆႇလူဝ်ႇတေႃႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇ၊ ဝတ်းဝႂ်သင်သေလွင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတင်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ် တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31July 2020  တုတိယ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်းသၢမ်မိူင်း ယူႇၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇပႆႇ လူဝ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈတေႃႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇလႂ်၊ တီႈတေႃႇဢႃႇယု ဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်း လႆႈပႃး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တီႈၵူၼ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝတ်းဝႂ်ဢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိူဝ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးဝႂ် တဵမ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းပၵ်းပိူင် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼၼ်ႉတႄႉ တေထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 3,084 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 58 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 2,968 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း