လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-28 May 2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ၶၢႆႉဝၼ်းတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးၶၼ်ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ မွၵ်ႈ (12) လၢၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၵုၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5 ပီႊၼၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵေႃႈ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် သေ ၵႄႈလိတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႅင်တမ်ႇပူႇ၊ တႅင် တႄႉ ၶၢဝ်းမၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေထိုင်ၶၢဝ်းမၢၵ်ႇမူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇ ဢူဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးယူႇ၊ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေ လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၽၢႆႇမိူင်းတႆးၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇလိူဝ် သေ ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းတေတူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ မွၵ်ႈ (30) လၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတႃႇတေႃႉဢဝ် ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်/ၼႂ်းၼႃး မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း