လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၵၢင်းလွတ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မိူင်းတႆး တေႃႇပေႃးထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈ ၾႆးၾႃႉ မိူင်းတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်တူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ − တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 တေႃႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးဢထမ်ႇမသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈပၼ် ငိုၼ်းၶွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း