လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (10) ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ COVID-19

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 April 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA-S-EAO) 10 ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (10) ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ COVID-19

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းၼႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တႃႇတေတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီး ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးၸေႃႇထေး၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PC) ဢူးမူဝ်းၸေႃႇဢူး၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ၊ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ဢူးပျူင်းၶျူဝ်ႇ ႁူမ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီး 4 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၽၢႆႇတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း (NCA) 10 ၸုမ်းသမ်ႉမီး ယႄးပေႃႇ မဵဝ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ၶုၼ်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ႁူမ်ႈတူဝ်တႅၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 April 2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းတေၶိုၼ်းတၢင်ႇထိုင် တၢင်းၼိူဝ်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 April 2020 ၼႆႉ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး(Online Video Conference) သေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (10) ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ COVID-19

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး (Video Conference) ၼၼ်ႉဝႃႈ− ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးယူႇလႆႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငိူင်ႉဝႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်း NCA-S EAO ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈၼင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တီႈဢႄႇသုတ်း မွၵ်ႈ 2 မီႇတႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) 10 ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼႂ်းလိူၼ် April 2020 ၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ ဢၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ND) ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း