လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈ

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းမူတ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ 22 ဢၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈမီးလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပွမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵူဝ်ႁႄၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဝႃႈ− ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸင်ႇလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် 3 ဢၼ်၊ တူဝ်ႇမဵၼ်း (Domain) 6 ဢၼ်၊ မၢႆဢၢႆႇပီႇ (IP) ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်ၽိတ်းမၢႆမီႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Telenor သေ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်မီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းၸႂ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီသပ်းလႅင်းၼႄ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Ooreedoo ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 ၼႆလႄႈ ၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) လိူၼ် မီးၵႂႃႇ (3) ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈလိူၼ် March 2020 ၼၼ်ႉၸီႉသင်ႇသွင်ပွၵ်ႈလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 221 ဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် March 2020 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉထ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ မိူင်းယၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း