လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈ ယွၼ်ႉ COVID-19

တႃႇတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆသေ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈ ယွၼ်ႉ COVID-19

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႃႇရဵၼ်ႇတရႃႇ မူဝ်ႇတီႇ (Narendra Modi) လၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈသင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းမိူင်းသေ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၼႆႉ မီးလၢႆးၼႆႉ လၢႆးလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇယိူၼ်ႉယူႇလႆႈၼႂ်းႁိူၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်းၼႆ ဝၢႆးမႃးသူတေလႆႈၼႅင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၼႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈ ယွၼ်ႉ COVID-19

တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း 1,300 လၢၼ်ႉပၢႆသေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (536) ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆမီး (10) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်သေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉႁႃမီး (40) ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယင်းတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃးဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈၵၢတ်ႇ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ လႄႈ ဝဵင်းမွမ်ႇပၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈၵၢတ်ႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၼေႇပေႃးလ်ၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တူဝ်ႈတင်းမိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) ဝူင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၼေႇပေႃးလ်တိုၵ်ႉႁႃမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် (2) ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းမိူင်းၼေႇပေႃးလ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း− VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း