လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ

ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ၊ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈ ထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ႁႃႈၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် (5) မဵဝ်း (ၸွႆႈထႅမ်လၢႆလၢႆ) ၼႆ ယူႇတီႈလုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 6 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ) ၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ

 ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်မီး ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢေႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 8 ပေႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၵိူဝ် ၼိုင်ႈမဵဝ်းလႂ် ၼမ်ႉၼၵ်း ႁႃႈၶၼ်၊ ထူဝ်ႇလိူင် (1) ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် (1) ၸွႆႉ ႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် (5) မဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

 ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 10 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ) သေ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈဢေႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေသိုပ်ႇသူပ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ် လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈမိူင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၶဝ် တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်သေ လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွမ်းဝႆႉပၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် (150) ယူႇၼိတ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလူဝ်ႇပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းလိူၼ် April 2020 ၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လုမ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ လုမ်း NGO ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း