လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽုၺ်ႇပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ တႃႇၶၢဝ်းႁိုင် 10 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2113 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ (8) ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 May 2020 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႇသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၸီႉသင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Telenor ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ဝဵင်းလဵဝ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ၊ ဝဵင်းမေႇပုင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ (မိူင်းၶျၢင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈၽုၺ်ႇပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 August 2020 (တုတိယ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽုၺ်ႇပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ လႄႈ မိၼ်းပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ တေၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2019 ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၶႅၼ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ (3) လိူၼ် ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ မွင်ႇတေႃး၊ မေႇပုင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ (မိူင်းၶျၢင်း) ၼႂ်းလိူၼ် September 2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပိၵ်ႉပႅတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်သေ ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ဝဵင်းလဵဝ်ဢွၼ်တၢင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်း လႄႈ သူင်ႇလိၵ်ႈမႅတ်ႉသဵတ်ႇ (Messages) တႄႉ ၽုၺ်ႇပၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၽုၺ်ႇပၼ်လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ MPT, Telenor လႄႈ Mytel ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇသၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ MPT တႄႉ ၶႂ်ႈထိူင်းလိူဝ်သေ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ Telenor လႄႈ Mytel ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ − လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူမ်ၸူမ်း တႄႉတႄႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လႆႈဢဝ်ၾူၼ်းသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁွင်ႉဝီးတီးဢူဝ်းသေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးတႄႉ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၸႂ်ႉလႅင်းဢိၼ်ႇ တႃႇၼႅတ်ႇ လႆႈမူတ်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၶႂ်ႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း