လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉတၢတ်ႈ (NUG) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (People Defence Force) ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ တဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈမႃးမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တိုၵ်းတေႃးယူႇသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆယႃႉၵဝ်း ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပႃးၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵိတ်ႇၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်းမုင်ႈၸူး တႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇ တရႄႇတီႇမူဝ်ႇ ၶရေႇသီႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ၊ တႃႇပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်မႃးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊ ပၢႆၼၼ်ႉ ပေႃးတေမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇသေ တႃႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉယမ်လီၼၼ်ႉလႄႈ တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (People Defence Force) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး၊ ဢွၼ်ၼႃႈတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း