လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေပွႆႇသဵင်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တၢင်းဢွမ်လူမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေပွႆႇသဵင်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တၢင်းဢွမ်လူမ်း (Radio) ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးလွင်ႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉသေ တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပႅတ်ႈထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈပိုင်ႈဢိင်ႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင်တၢင်းဢွမ်လူမ်း (radio) ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉသေ သူင်ႇၶၢဝ်ႇငဝ်းၸူးထိုင်လႆႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးမႃး လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်တၢင်းဢွမ်လူမ်း ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃယူႇဝႃႈၼႆ။

NUG ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၼႆႉ တေပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵူႈဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း လႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00 မူင်း တၢင်းႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉ တီႉၺွပ်းထွမ်လႆႈတၢင်း Shortwave 16 Metres 17.71 MHz ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ NUG ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်တၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးယူႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းလႂ် တေလႆႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တိုၵ်းတေႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ် ၼၼ်ႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈပႃးဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေတူဝ်ႈတၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်မဵဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉလွင်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼႅတ်ႈႁၢင်ႈႁႅင်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း