လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁၢမ်ႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸူႉတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁၢမ်ႈၸုမ်းတုၵ်းယွၼ်းတႃႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶဝ် ၸူႉတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႄႇ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 October (လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း) ၵူႊပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလူင်ၶဝ် တေပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်းယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸဝ်ႈမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးသူမ်ႇငမ်းဝဵင်းၶဝ်တိူဝ်း လိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၼိူဝ်ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇ ၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၽၢႆႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး တႃႇလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈလႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႄႇပီႊၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သင်ဝႃႈမီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပလိၵ်ႈ မွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉ တႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပီႊပူၼ်ႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ တႃႇမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ပႆတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းဝႃႈၼႆလႄႈ ဢွင်ႇတီႈတေၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ တႄႇပႆတၢင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလႂ် လႄႈ တေပႃးသင်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉတင်းပီႊ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢမ်ႈမီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ။

ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈတႄႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းၸူႉတုမ်ၵၼ်။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2020) ၼၼ်ႉမႃး ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ထုၵ်ႇမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉတင်းမိူင်းသေ လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းၵေႃႈ မီးတၢင်းႁၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်မႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇထိုင် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း financial hub ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉသေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2020) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တႄႇပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း ပလိၵ်ႈဝႆႉလႄႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်းလဵဝ် လႄႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆသေတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးတေႃႇသူႈဢမု(ၶတီး) ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈၽူႈဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၸႅင်ႈလႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်သေ လွင်ႈမီးၵူၼ်းလႆႈၽႅဝ်လုမ်းတြႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဢဝ်မႃးတုမ်ႉတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းလုမ်းတြႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆႁႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း