လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မႄႈမၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (2) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (2) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် မႄႈမၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Maternal and Child Cash Transfer -MCCT) သေ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (2) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် (15,000) ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေလူင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵႂႃႇလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August 2020 ၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸွႆႈထႅမ် မႄႈမၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းတႆးၼႆလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃးၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပၼ်ၵႂႃႇ သၢမ်လိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပီႊၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ April 2020 ၼႆႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ တေတႄႇပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ် April, May, June ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေလႆႈငိုၼ်း (45,000) သီႇမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မႄႈမၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု (2) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈၼႆႉ တႄႇၸွႆႈထႅမ်မႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ 2017−2018 မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း (ပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ)၊ ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ 2018−2019 ၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် မီးမႄႈမၢၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (11,862) ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း (51,996) ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း (32,667) ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ (138,486) ၵေႃႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ မီး (6,510) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ် MCCT ၼႆႉ တႄႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 2004 သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု (2) ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း