လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်းမီးၼႂ်း တိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း 5 တီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁွင်ႈၵၼ် တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပဵင်းပေႃးၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း တိူင်းတႃႇၵုင်ႈ ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ မိူင်းတႆး ၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၊ ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵူဝ်ႇၵူဝ်းၵျုၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ မူႇဝၢၼ်ႈ 5 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ မိူင်းၶၢင် ၊ ၸႄႈဝဵင်း 9 ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႆႉဝႃႈ − ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းမိူင်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈႁူႉပႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၼႆ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 6 November 2019 ၼႆႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵျႃႇမၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇယဵပ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇလႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 December 2019 ၼႆႉ ၽၢႆႇတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လႄႈ မိၼ်းပျႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်း မီးၵွင်းမူး ၊ ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼမ်ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸမ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈလႃးလႃးလႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပေႃးယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပဵင်းပေႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မၵ်းတမ်းဝႆႉပၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မတ်ႉတယႃႇၼႆၸိုင် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်မီးၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်းသေ ၼွၵ်ႈဝဵင်းတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈသေတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ႁူဝ်မိူင်း ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊ ၵဵင်းတွင်း ၊ ၵေးသီး ၊ မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ လႄႈ မိူင်းၸၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီလူး ၊ မိူင်းၽႅၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၊ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူင်ႈ ၊ သီႁူၵ်ႉ ၊ မိူင်းယွၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ၊ မိူင်းတေႃႉ ၊ မိူင်းထႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ၸမ်မိူဝ်ႈတႄႇႁူဝ်ပီႊ 2019 တေႃႇထိုင်လိူၼ် November ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးမွၵ်ႈ 4 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း