လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၶႅသ်ႉမေး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 August 2019 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (Tourist)  ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈဝဵင်းၶႅသ်ႉမေး (Cashmir) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20,000 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးပၢင်တိုၵ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ သႃႇသၼႃႇ ႁိၼ်ႇတူႇလႄႈ  ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ တီႈဝဵင်းၶႅသ်ႉမေး ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးသဝ်းထင် တီႈဝဵင်းၶႅသ်ႉမေးဢွၵ်ႇ 326 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈ 11,301 ၵေႃႉ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝဵင်းၶႅသ်ႉမေးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼေးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း  လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈဝဵင်းၶႅသ်ႉမေး လႅၼ်လိၼ် ဢိၼ်းတီးယိူဝ်းလႄႈ ပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၶႅသ်ႉမေးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ႁၢင်ႈလီ မီးလွႆၼမ်ႉၶႅင် ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတင်းၼမ် မီးထမ်ႈၼမ်ႉၶႅင်ဢၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈလူင်လႄႈ  ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႇတူႇ ၼပ်ႉတႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ် June 2019 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူဝ်းယမ် သႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႇတူႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုသူဝ်ႇ တီႈထမ်ႈၼမ်ႉၶႅင်ၼႆႉ 300,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ မိူင်းပႃႇၵီႇသတၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း တႂ်ႈဢင်းၵိတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ် July 1947 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်မိူင်း ၽႂ်ၵေႃႈႁိမ်ၵၼ်ဝဵင်းၶႅသ်ႉမေးလႄႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းၶႅသ်ႉမေး ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈ ယူႇၸွမ်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်းသေ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပီ 1947 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းယင်းသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းပီ 1965 လႄႈ 1999 လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း = BBC, Khaosod

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း