လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ (ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်) လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်းသေ လွင်ႈလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတႄႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ယူႇၽၢႆႇလင် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 ၼႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ႁူမ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 12 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 12 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း (တပ်ႉၼမ်ႉ)၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ (တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်)၊ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႄးဝိၼ်းဢူး၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဵင်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႄးဢွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း လႄႈ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေတႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တေႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ဢထမ်ႇမလမ်းတီႉၺွပ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ် (22222) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း