လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း (Ceasefire Strengthening Negotiation Team) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Online Video Conference ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ၊ ၽၢႆႇၸုမ်း NCA-S EAO သမ်ႉ ပဵၼ် ပတူဝ်ႇၸေႃးသႄးၵေႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) လႄႈ ပတူဝ်ႇၸေႃးသႄးၵေႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပတူဝ်ႇၸေႃးသႄးၵေႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈလီ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းယၢမ်းသွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း COVID-19 ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉဢမ်ႇလႆႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST (04/2019) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ် August 2019 ၼၼ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းသေ သွင်ၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် မိူဝ်ႈလိူၼ် September 2019 ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ် February 2020 ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁွတ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းလႄႈသင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႄႈသင် သွင်ၽၢႆႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ်လူင် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 8 လႄႈသင်၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းလႄႈသင်၊ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႄႈသင်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပတူဝ်ႇၸေႃးသႄးၵေႇ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵေႃႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတူၺ်းႁၼ်ထိုင် သုၼ်ႇပုၼ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ၊ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း